Main menu: Početna | Katedra | Nastava | Istraživanje | Prijatelji i sponzori

Istraživanje

Naučno istraživački rad na Katedri za elektroenergetiku odvija se u dvije međusobno isprepletene oblasti, a to su industrijska elektroenergetika i elektroenergetski sistemi. Članovi Katedre su, od njenog osnivanja, objavili više od stotinu naučnih, stručnih i istraživačkih radova u zbornicima inostranih i domaćih konferencija, časopisima i stručnim publikacijama. Posebno se ističe period 2011-2012. godine kada su članovi Katedre bili prvopotpisani autori na pet radova objavljenim u vrhunskim i istaknutim međunarodnim časopisima sa SCIE liste.