/ Nastava / Završni radovi

Završni radovi

Prvi ciklus

Kandidat

Tema

Mentor

Datum

Vojislav Kajtez

Modelovanje vjetroagregata baziranog na dvostrano napajanoj indukcionoj mašini

prof. dr Čedomir Zeljković

30.12.2019.

Nikola Sakan

Primjena pogonskog pretvarača DANFOSS VLT DRIVE MOTOR u elektromotornim pogonima

prof. dr Petar Matić

16.12.2019.

Bojan Lazić

Poboljšanje pouzdanosti distributivnih mreža primjenom indikatora prolaska struje kvara

prof. dr Čedomir Zeljković

25.11.2019.

Nemanja Blagojević

Projekat montažno betonske transformatorske stanice 20(10)/0,4 kV/kV

prof. dr Čedomir Zeljković

28.10.2019.

Đuro Kojić

Električne mašine za primjenu u električnim vozilima

prof. dr Petar Matić

30.09.2019.

Mile Šormaz

Primjena termovizije u ispitivanju elektrčnih mašina

prof. dr Petar Matić

30.09.2019.

Danko Kaurin

Primjena pogonskog pretvarača UNIDRIVE M700 u elektromotornim pogonima

prof. dr Petar Matić

10.07.2019.

Miroslav Gajić

Ispitivanje asinhronih mašina primjenom akvizicione kartice HUMUSOFT MF 634

prof. dr Petar Matić

04.07.2019.

Mirjana Šešić

Visokonaponski vodovi jednosmjerne struje kao dio naizmjeničnog elektroenergetskog sistema

prof. dr Čedomir Zeljković

04.06.2019.

Srđan Kizić

Primjena pogonskog pretvarača ABB DCS 800 u elektromotornim pogonima

prof. dr Petar Matić

22.02.2019.

Nikola Ostojić

Fotonaponske elektrane sa mogućnošću praćenja položaja Sunca

prof. dr Čedomir Zeljković

28.12.2018.

Nikola Gračanin

Savremene realizacije srednjenaponskih razvodnih postrojenja

prof. dr Čedomir Zeljković

21.12.2018.

Vanja Starčević

Analiza tranzijentne stabilnosti elektroenergetskih sistema pomoću programskog paketa DIgSILENT

prof. dr Čedomir Zeljković

14.12.2018.

Mladen Kojić

Sinhronizacija i ispitivanje sinhronih mašina

prof. dr Petar Matić

30.10.2018.

Zorana Milanović

Napredna infrastruktura za mjerenje u elektroenergetskom sistemu

doc. dr Čedomir Zeljković

18.07.2018.

Radovan Spasojević

Modelovanje i simulacija hibridnih distribuiranih proizvodnih sistema

doc. dr Čedomir Zeljković

15.06.2018.

Petar Todorović

Simulacija poprečne diferencijalne zaštite sinhronog generatora

prof. dr Zoran Stojanović

26.04.2018.

Dejan Kuzmanović

Rješavanje problema optimalnih tokova snaga

doc. dr Čedomir Zeljković

17.04.2018.

Armin Đuzelić

Elektroenergetska postrojenja fotonaponskih sistema

doc. dr Čedomir Zeljković

02.03.2018.

Nemanja Kitić

Uzemljenje elektroenergetskih postrojenja

doc. dr Čedomir Zeljković

28.12.2017.

Mihajel Jagodić

Primjena programskog paketa SEE Electrical Caddy++ u ispitivanju električnih mašina

prof. dr Petar Matić

19.09.2017.

Aleksandar Tepić

Savremene metode i postupci za obračunska mjerenja električne energije

prof. dr Petar Matić

23.06.2017.

Vladanko Tomaš

Ispitivanje energetskih transformatora primjenom akvizicione kartice HUMUSOFT MF 634

prof. dr Petar Matić

09.06.2017.

Đorđe Jungić

Analiza nesimetričnih režima rada energetskih transformatora

prof. dr Petar Matić

09.06.2017.

Ljiljana Božičković

Primjena obnovljivih izvora kod industrijskih i komercijalnih korisnika električne energije

doc. dr Čedomir Zeljković

09.06.2017.

Milenko Jajčanin

Termovizijsko ispitivanje visokonaponskih postrojenja

doc. dr Čedomir Zeljković

02.06.2017.

Miloš Janković

Sistemi za skladištenje energije

doc. dr Čedomir Zeljković

25.01.2017.

Gordana Ćirić

Savremeni generatori za primjenu u vjetroelektranama

prof. dr Petar Matić

11.07.2016.

Tatjana Milijašević

Termički proračun obrtnih električnih mašina

prof. dr Petar Matić

11.07.2016.

Jovana Zorić

Primjena fazno zaključanih petlji u elektroenergetici

prof. dr Petar Matić

06.07.2016.

Milica Novaković

Modelovanje energetskih transformatora

prof. dr Petar Matić

13.06.2016.

Nikola Ćubić

Analiza uticaja integracije fotonaponskih sistema u niskonaponsku distributivnu mrežu

doc. dr Čedomir Zeljković

14.04.2016.

Aleksandar Gojković

Simulacija inteligentne mreže u programskom paketu DIgSILENT

doc. dr Čedomir Zeljković

30.12.2015.

Slaven Pavlović

Mogućnosti primjene programskog paketa DIgSILENT u optimizaciji elektroenergetskih mreža

doc. dr Čedomir Zeljković

17.12.2015.

Amel Ramulić

Primjena programskog paketa COMSOL u projektovanju i analizi rada električnih mašina

prof. dr Petar Matić

13.11.2015.

Ivana Komnenović

Integracija električnih vozila u elektroenergetski sistem

doc. dr Čedomir Zeljković

02.11.2015.

Marko Arežina

Savremene metode za određivanje parametara električnih mašina

prof. dr Petar Matić

15.09.2015.

Dragan Bukva

Sekundarna kola u savremenim visokonaponskim postrojenjima

doc. dr Čedomir Zeljković

08.07.2015.

Slaven Tešinić

Sinhrone kaskade asinhronih mašina

prof. dr Petar Matić

06.07.2015.

Dragan Stupar

Razvoj regulisanog pogona sa BLDC motorom

prof. dr Petar Matić

20.04.2015.

Milenko Draganić

Mjerenje magnetnih veličina električnih mašina

prof. dr Petar Matić

11.03.2015.

Boris Živković

Konstrukcija i primjena električnih mašina bez mehaničkih ležajeva

prof. dr Petar Matić

17.02.2015.

Strahinja Vujadinović

Optimalan nivo učešća obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji energije imajući u vidu zadate kvote i ekonomske mogućnosti zemalja u tranziciji

prof. dr Nikola Rajaković

22.01.2015.

Miljana Kesić

Određivanje momenta inercije rotacionih električnih mašina

doc. dr Petar Matić

29.12.2014.

Davor Tepić

Analitičke i simulacione metode za evaluaciju pouzdanosti elektroenergetskih sistema

doc. dr Čedomir Zeljković

10.12.2014.

Dragiša Kuridža

Demagnetizacija magnetnih kola energetskih transformatora

doc. dr Petar Matić

01.12.2014.

Aleksandar Aco Marković

Razvoj algoritma za modulaciju prostornog vektora napona za primjenu u elektromotornim pogonima

doc. dr Petar Matić

31.10.2014.

Nemanja Pavlović

Razvoj frekvencijski upravljanog elektromotornog pogona sa asinhronim motorom

doc. dr Petar Matić

20.10.2014.

Dragan Jurošević

Analiza nesimetričnih režima rada asinhronih mašina

doc. dr Petar Matić

16.09.2014.

Milorad Savić

Napajanje izolovanih potrošača fotonaponskim izvorima

doc. dr Čedomir Zeljković

12.09.2014.

Aleksandar Antonić

Koncept inteligentne mreže i karakteristični primjeri

prof. dr Nikola Rajaković

11.02.2014.

Bojan Erceg

Primjena LINET sistema u elektroenergetici

doc. dr Petar Matić

27.01.2014.

Slađan Kresojević

Razvoj vektorski upravljanog pogona sa asinhronim motorom bez davača brzine

doc. dr Petar Matić

27.12.2013.

Predrag Mršić

Razvoj regulisanog pogona sa asinhronim motorom

doc. dr Petar Matić

18.11.2013.

Đorđe Lekić

Razvoj regulisanog pogona sa sinhronim motorom sa permanentnim magnetima

doc. dr Petar Matić

25.09.2013.

Nemanja Piljagić

Analiza efekata ugradnje obnovljivih izvora energije na performanse mreža

prof. dr Nikola Rajaković

15.05.2013.

Goran Jovičić

Snimanje karakteristike distantnog releja

prof. dr Milenko Đurić

15.05.2013.

Violeta Tomić

Konstrukcija, primjena i ispitivanje tronamotajnih transformatora

doc. dr Petar Matić

26.04.2013.

Ognjen Dragićević

Viši harmonici u energetskim transformatorima

doc. dr Petar Matić

23.04.2013.

Petar Lazić

Razvoj algoritma za diferencijalnu zaštitu transformatora

prof. dr Milenko Đurić

20.04.2013.

Nataša Brkić

Ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti elektronskog brojila

doc. dr Petar Matić

09.04.2013.

Nikola Rudakijević

Višebrzinske asinhrone mašine

doc. dr Petar Matić

07.02.2013.

Drugi ciklus

Kandidat

Tema

Mentor

Datum

Boško Mijatović

Optimizacija punjenja električnih automobila u javnim garažama

doc. dr Čedomir Zeljković

26.09.2018.

Bojan Erceg

Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže primjenom BPSO metoda

doc. dr Čedomir Zeljković

29.05.2018.

Predrag Mršić

Pozicioniranje indikatora kvarova u srednjenaponskim mrežama

doc. dr Čedomir Zeljković

21.04.2017.

Aleksandar Aco Marković

Algoritmi za direktnu kontrolu momenta šestofazne asimetrične asinhrone mašine

doc. dr Petar Matić

14.10.2016.

Đorđe Lekić

Elektromagnetni i termički proračun polifaznog torusnog induktora

doc. dr Petar Matić

11.10.2016.

Branimir Petrović

Savremene metode za ograničavanje struja kratkog spoja u elektroenergetskim mrežama

doc. dr Čedomir Zeljković

11.12.2015.

Duško Cvijić

Analiza uticaja nelinearnih opterećenja na trofazne distributivne transformatore

doc. dr Petar Matić

02.10.2014.

Radenko Marjanović

Modelovanje i analiza rada visokonaponskog sinhronog motora u pogonu pumpne stanice

doc. dr Petar Matić

22.04.2013.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org