/ Prijatelji i sponzori

Prijatelji i sponzori

Katedra za elektroenergetiku izražava zahvalnost prijateljima i sponzorima za sve vidove njihove podrške.

Elektrotehnički fakultet Beograd

Beogradski Elektrotehnički fakultet je podržao nastanak i opstanak Katedre za elektroenergetiku u Banjoj Luci. Kontinuirana podrška se očituje kroz pomoć u izvođenju nastave, obezbjeđivanje literature, učešće u zajedničkim Projektima, školovanje doktoranata sa Katedre itd.

Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo

Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu i Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci su jedina dva javna elektrotehnička fakulteta u Republici Srpskoj koji ostvaruju intenzivnu saradnju u nastavnom procesu i naučno-istraživačkom radu. Saradnja između Katedre za elektroenergetiku i Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu se ostvaruje kroz višegodišnju razmjenu nastavnog osoblja i kroz aktivno učešće i organizaciju naučnih skupova.

Elektroprenos a.d.

Elektroprenos je državna prenosna kompanija koja ima posebnu ulogu kod nastanka Katedre za elektroenergetiku. Od prvih dana do danas, Elektroprenos pruža materijalnu i stručnu pomoć, organizuje posjete za studente i obezbjeđuje podršku u opremi.

Hidroelektrana Bočac

Od nastanka Katedre, vrata Hidroelektrane Bočac su otvorena za naše studente i nastavnike. Saradnja se ogleda u organizovanju studentskih posjeta, razmjeni korisnih podataka i zajedničkom istraživačkom radu.

Schneider Electric

Podrška ove svjetske kompanije se ostvaruje kroz donacije laboratorijske opreme, transfer znanja i sponzorisanje naučno-istraživačkog rada.

Elektrokrajina a.d.

Lokalna distributivna kompanija je više puta organizovala posjete i laboratorijske vježbe za studente, te obezbijedila pristup podacima potrebnim za naučno-istraživački rad na Katedri.

Termoelektrana Ugljevik

Posjete termoelektrani Ugljevik su takođe postali tradicija i generacijama studenata je omogućeno da detaljno razgledaju ovo reprezentativno termoenergetsko postrojenje.

Elnos-BL

Kompanija Elnos je reprezentativna privatna kompanija koja duži niz godina sarađuje sa Katedrom za elektroenergetiku. Elnos pomaže našu katedru donacijama opreme i podrškom kod montiranja. Takođe je sponzorisao više različitih naučno-stručnih aktivnosti na fakultetu.

Savez energetičara Republike Srpske

Sjedište Saveza energetičara Republike Srpske smješteno je u zgradi Elektrotehničkog fakulteta. Savez blisko sarađuje sa Katedrom za elektroenergetiku, podržava naučno-stručne aktivnosti na fakultetu i tradicionalno nagrađuje najbolje studente.

 

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org