/ Katedra / Osnovne informacije

Osnovne informacije

Na Katedri za elektroenergetiku proučavaju se teoretska i praktična znanja iz istraživanja, razvoja i primjene klasičnih i modernih tehnologija proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje električne energije. Studije obuhvataju gradiva iz elektroenergetskih sistema, distributivnih mreža, električnih mašina, pogona i pretvarača, konvencionalnih i obnovljivih izvora električne energije, energetske efikasnosti, projektovanja postrojenja, instalacija i elektroenergetskih objekata, te primjene računarskih tehnologija u elektroenergetici.

Osnovni cilj Katedre je osposobljavanje budućih diplomiranih inženjera i mastera elektroenergetike da steknu znanja koja će neposredno nakon završetkа studija moći da direktno primijene u praksi.

Nastava je organizovana kroz redovno studiranje na prvom i drugom ciklusu akademskih studija. Katedra svojim studentima nudi dvadeset obaveznih i izbornih predmeta iz oblasti elektroenergetike, pa studenti imaju mogućnost da odabirom stručnih predmeta i svojih završnih radova sami učestvuju u osmišljavanju buduće karijere. Nakon završetka studija Katedra svojim diplomiranim inženjerima i masterima pruža neprekidnu stručnu podršku.

Predavanja i vježbe na Katedri izvode domaći nastavnici i asistenti, uz podršku gostujućih profesora sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Laboratorije Katedre su u neprekidnom procesu osavremenjavanja, a dio nastave organizuje se u saradnji sa stručnjacima iz elektroprivrednih preduzeća u njihovim objektima i postrojenjima.

Katedra je nosilac i naučno istraživačkog rada iz oblasti elektroenergetike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Članovi i saradnici Katedre, zajedno sa studentima, učestvuju u stručnim Projektima za potrebe elektroprivrednih subjektata i privatnih kompanija, kao i u organizovanju naučnih i stručnih konferencija, seminara i obuke.

Diplomski i master radovi naših studenata, postignuti uspjesi na studentskim takmičenjima, radovi koji su objavljeni u vodećim časopisima i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu, uveliko su privukli pažnju domaće i međunarodne stručne javnosti.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org