/ Nastava / Završni radovi

Završni radovi

Prvi ciklus

Kandidat

Tema

Mentor

Datum

Vojislav Kajtez

Modelovanje vjetroagregata baziranog na dvostrano napajanoj indukcionoj mašini

prof. dr Čedomir Zeljković

30.12.2019.

Nikola Sakan

Primjena pogonskog pretvarača DANFOSS VLT DRIVE MOTOR u elektromotornim pogonima

prof. dr Petar Matić

16.12.2019.

Bojan Lazić

Poboljšanje pouzdanosti distributivnih mreža primjenom indikatora prolaska struje kvara

prof. dr Čedomir Zeljković

25.11.2019.

Nemanja Blagojević

Projekat montažno betonske transformatorske stanice 20(10)/0,4 kV/kV

prof. dr Čedomir Zeljković

28.10.2019.

Đuro Kojić

Električne mašine za primjenu u električnim vozilima

prof. dr Petar Matić

30.09.2019.

Mile Šormaz

Primjena termovizije u ispitivanju elektrčnih mašina

prof. dr Petar Matić

30.09.2019.

Danko Kaurin

Primjena pogonskog pretvarača UNIDRIVE M700 u elektromotornim pogonima

prof. dr Petar Matić

10.07.2019.

Miroslav Gajić

Ispitivanje asinhronih mašina primjenom akvizicione kartice HUMUSOFT MF 634

prof. dr Petar Matić

04.07.2019.

Mirjana Šešić

Visokonaponski vodovi jednosmjerne struje kao dio naizmjeničnog elektroenergetskog sistema

prof. dr Čedomir Zeljković

04.06.2019.

Srđan Kizić

Primjena pogonskog pretvarača ABB DCS 800 u elektromotornim pogonima

prof. dr Petar Matić

22.02.2019.

Drugi ciklus

Kandidat

Tema

Mentor

Datum

Miloš Janković

Uloga kupaca-proizvođača na tržištu električne energije i uticaj na elektromobilnost

prof. dr Čedomir Zeljković

25.04.2024.

Vojislav Kajtez

Određivanje optimalnog odnosa instalisane snage fotonaponskih panela i instalisane snage invertora

prof. dr Čedomir Zeljković

02.10.2023.

Vanja Kitić

Optimalno planiranje i eksploatacija pasivnih kompenzatora u industrijskoj mreži

doc. dr Aleksej Avramović

26.12.2022.

Nemanja Kitić

Određivanje ugiba trofaznog energetskog voda na osnovu mjerenja magnetne indukcije provodnika

prof. dr Petar Matić

28.12.2021.

Nikola Ostojić

Modelovanje i simulacija solarnih elektrana sa dvostranim fotonaponskim panelima

prof. dr Čedomir Zeljković

07.07.2021.

Boško Mijatović

Optimizacija punjenja električnih automobila u javnim garažama

doc. dr Čedomir Zeljković

26.09.2018.

Bojan Erceg

Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže primjenom BPSO metoda

doc. dr Čedomir Zeljković

29.05.2018.

Predrag Mršić

Pozicioniranje indikatora kvarova u srednjenaponskim mrežama

doc. dr Čedomir Zeljković

21.04.2017.

Aleksandar Aco Marković

Algoritmi za direktnu kontrolu momenta šestofazne asimetrične asinhrone mašine

doc. dr Petar Matić

14.10.2016.

Đorđe Lekić

Elektromagnetni i termički proračun polifaznog torusnog induktora

doc. dr Petar Matić

11.10.2016.

Branimir Petrović

Savremene metode za ograničavanje struja kratkog spoja u elektroenergetskim mrežama

doc. dr Čedomir Zeljković

11.12.2015.

Duško Cvijić

Analiza uticaja nelinearnih opterećenja na trofazne distributivne transformatore

doc. dr Petar Matić

02.10.2014.

Radenko Marjanović

Modelovanje i analiza rada visokonaponskog sinhronog motora u pogonu pumpne stanice

doc. dr Petar Matić

22.04.2013.

Adresa

Patre 5, 78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Kontakt

+387(51)221-867
+387(51)221-867
power@etf.unibl.org